Multitrend
Du er her Forsiden Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger

Denne rapporten er utarbeidet i tråd med OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger og ansvarlig næringsliv. Gjennom vår virksomhet ønsker vi å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø, og rette opp i skader som måtte oppstå. Gjennom denne aktsomhetsvurderingen vil vi kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan vi håndterer risiko for negativ påvirkning og skade. Vi ønsker å ha en positiv påvirkning på samfunnet gjennom å skape verdier og arbeidsplasser, og samfunnsnyttige varer og tjenester.

Modellen har seks trinn for utarbeidelse av aktsomhetsvurderingen. Målet med vurderingen er ikke nødvendigvis å ikke finne noen risiko for brudd på menneskerettigheter, men å avdekke disse og arbeide forebyggende for å bedre arbeidsforholdene for de det gjelder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nøkkelinformasjon om bedriften

Navn på konsernet
Multicom Group AS
 • Multicom Eiendom AS
 • Multicom Norge AS
 • Eldirekte.No AS
 • Nettdyret.No AS
 • Multitrend AS
 • Morene AS
Adresse
Engenes 17, 4865 Åmli


Produkter og tjenester vi tilbyr
 • Multicom Eiendom AS. Utleie av fast eiendom.
   
 • Multicom Norge AS. Netthandel med IKT-utstyr. Vi har kundeservice, support- og teknisk avdeling her i Åmli. Teknisk avdeling bygger og reparerer egne bærbare og stasjonære MulticomPCer. Vi tilbyr også datahjelp uavhengig hvilken PC du har, og hvor du har kjøpt den. Hoveddelen av vår aktivitet er knyttet til varehandel. Vårt fokus knyttet til klima og miljø er derfor knyttet opp mot innkjøp av varer der vi vurderer nye leverandører opp mot generelle miljø- og klimakrav, og ikke minst kvalitet på produktene vi kjøper. Vi jobber for at varene våre skal ha høy kvalitet og lang levetid. Lageret vårt er i Åmli, og vi er en 100% norsk nettbutikk.
   
 • Eldirekte.no AS. Netthandel med elektromateriell. Vi har kundeservice og hovedlager her i Åmli, og er en 100% norsk nettbutikk. Vårt hovedlager her i Åmli driftes av Jobbklar. Ved å handle fra oss bidrar du til å skape jobbmuligheter for dem som trenger litt mer tilrettelagt arbeid. Hver dag streber de etter å plukke, pakke og sende ut alle ordrene som kommer inn til oss. Vi er en godkjent inkluderingsbedrift. Det vil si at vi er en privat virksomhet som viser at vi tar samfunnsansvaret, og bidrar til inkluderingsdugnaden gjennom å gi jobbsøkere mulighet for å oppleve tilhørighet i arbeidslivet gjennom inkludering, kvalifisering, mestring og rekruttering. 
   
 • Nettdyret.No AS. Netthandel av ernæring til dyr og dyreutstyr. Nettdyret er et lokalt norskdrevet firma som skaper norske arbeidsplasser, har høy fagkunnskap tilpasset norske forhold, og leverer kvalitet til konkurransedyktige priser. Vi har både kundeservice og lager lokalt her i Åmli. Vi er en er en godkjent fôrvarevirksomhet og tilfredsstiller Mattilsynets krav til godkjent innhold, merking av fôr/godbiter og HACCP-kontrollrutiner.
   
 • Multitrend AS. Netthandel innenfor interiør, hus og hjem. Vi er en norsk selvstendig nettbutikk, helt utenfor kjede. Vi har kundeservice og lager lokalt her i Åmli.
   
 • Morene AS. Morene distribuerer nøye utvalgte produkter der kvalitet og design er viktig. Salget retter seg i hovedsak mot forhandlere, samt direktesalg til sluttkunde på messer.
 
 
Beskrivelse av bedriftens struktur
 • Denne rapporten er utarbeidet på vegne av hele konsernet Multicom Group AS. Konsernet har seks datterselskaper, Multicom Eiendom AS, Multicom Norge AS, Eldirekte.No, Nettdyret.No AS, Multitrend AS og Morene AS. Vi er en lokal bedrift, med hovedlager her i Åmli. Fra 1. august 2023 skal lageret til Nettdyret og Multitrend også driftes av Jobbklar, slik som Eldirekte i dag. Ved å handle fra oss bidrar du til å skape jobbmuligheter for dem som trenger litt mer tilrettelagt arbeid. Hver dag streber de etter å plukke, pakke og sende ut alle ordrene som kommer inn til oss. Vi er inkluderende, og en privat virksomhet som viser at vi tar samfunnsansvaret. Vi bidrar ved å gi jobbsøkere mulighet for å oppleve tilhørighet i arbeidslivet gjennom inkludering, kvalifisering, mestring og rekruttering. Samtlige support- teknisk avdeling, og kundeservice er lokalisert her i Åmli, og vi bidrar til norske arbeidsplasser.
 
 
Antall ansatte
42

Kontakt:
Postmottak@multicom.no
 

Etiske retningslinjer for ansatte i Multicom Norge AS med søsterselskap, heretter kalt Multicomgruppen
 
Om retningslinjene
Som ansatt i Multicomgruppen arbeider du med saker av stor betydning for konsernet og våre kunder. For å lykkes med vår visjon og vår målsetting må vårt arbeid og opptreden bygge på verdier som gir tillit, troverdighet og respekt hos våre kunder og hos andre vi kommer i kontakt med gjennom vårt arbeid.
 
Multicom Group sin visjon er:

Vår visjon er å være et fremtidsrettet selskap som beriker forbrukernes hverdag.
 
Multicomgruppens verdier er:
 • Integritet
 • Respekt
 • Kunden først
 • Åpenhet
 
Multicomgruppen skal være en pådriver for at våre medarbeidere holder høy etisk standard i sitt daglige virke. Derfor pålegger vi oss selv høye etiske krav.

Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre bedriftens forventninger når det gjelder personlig adferd, slik at du utfører ditt arbeid på en etisk forsvarlig måte. Som medarbeider i Multicomgruppen skal du føle deg trygg på at din arbeidsgiver vil støtte og forsvare deg når du utøver ditt arbeid i tråd med retningslinjene.
 
Omfang og ansvar
Disse retningslinjene gjelder for Multicomgruppens medarbeidere på alle nivåer inkludert midlertidig ansatte og oppdragstakere.
 
Det påligger alle som er omfattet av de etiske retningslinjene å gjøre seg kjent med dem og medvirke til at de blir fulgt. Ledere har et særlig ansvar for oppfølging av retningslinjene og skal fremstå som gode rollemodeller. Multicomgruppens ansatte må også ha et bevisst forhold til hvordan deres private adferd kan påvirke tilliten til bedriften.
 
Retningslinjene er et uttrykk for vårt grunnleggende syn på ansvarlig og etisk adferd. De er ikke uttømmende, og dekker ikke alle etiske problemstillinger som du kan møte. Det kreves god dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig. Er du i tvil, må du søke veiledning hos din overordnede eller ta kontakt med personalansvarlig.
 
Grunnleggende forventninger
 • Du er kjent med våre verdier og legger dem til grunn i ditt arbeid.
 • Du opptrer profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet.
 • Du avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til vår bedrift og hos våre kunder.
 • Du behandler alle du kommer i kontakt med gjennom ditt arbeid med høflighet og respekt.
 • Du er bevisst på etiske problemstillinger i nærmiljøet, herunder menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og korrupsjon.
 • I ditt arbeid søker du å påvirke medarbeidere og samarbeidspartnere til å holde en høy etisk standard i sine virksomheter.
 
Personlig adferd
Du skal bidra til at Multicomgruppen har et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse.
 
Diskriminering
Vi aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig adferd overfor kolleger eller andre du forholder deg til som ansatt hos oss.
 
Rusmidler
Du er forsiktig i din omgang med alkohol og viser deg ikke beruset i jobbsammenheng. Du skal ta hensyn til kolleger som av ulike grunner ikke drikker alkohol.
 
Konfidensialitet
Du behandler sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, også når du ikke er pålagt taushetsplikt. Du behandler informasjon som konfidensiell når du burde forstå at videreformidling til utenforstående kan skade Multicomgruppen.
 
 
 
Miljø
Du er bevisst de konsekvenser din adferd og dine beslutninger kan få for miljøet. Miljøvurderinger og miljøkostnader inkluderes i alle beslutninger.
 
Sosiale medier og mediehåndtering for øvrig
Multicomgruppen skal være en åpen, tilgjengelig og etterrettelig bedrift.

Daglig leder i Multicomgruppen koordinerer all utadrettet kontakt med mediene. Ansatte plikter å gjøre seg kjent med våre rutiner for mediehåndtering.

Våre ansatte og tillitsvalgte forventes å opptre varsomt ved bruk av sosiale medier, også privat, da ytringer på sosiale medier vil kunne oppfattes som representative for oss.
 
Konkurranselovgivning
Medarbeidere i Multicomgruppen må ikke medvirke til at bedrifter som opererer i samme marked samarbeider på måter som kan stride mot konkurranselovgivningen.

Multicomgruppen skal overholde gjeldende konkurranselovgivning til enhver tid. Som ansatt skal du bidra til dette.
 
 
Integritet og mulige interessekonflikter
 
Integritet
Multicomgruppen er imot alle former for korrupsjon, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer.
Som medarbeider hos oss skal du ikke behandle en sak eller søke å påvirke en avgjørelse dersom særlige forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til din uavhengighet.

Du skal ikke i dine kontakter med bedrifter eller andre motta eller søke å oppnå fordeler for deg eller nærstående personer som er upassende eller som på annen måte kan tenkes å skade bedriftens interesser eller omdømme. Du skal ikke kreve eller motta personlige gjenytelser for dine tjenester. Du sier nei takk til gaver eller andre goder som kan oppfattes som utilbørlige fordeler med bakgrunn i ansettelsesforholdet.

Du skal ikke tilby gaver eller bevertning som kan oppfattes som utilbørlige fordeler for mottaker, eller som på andre måter kan så tvil om mottakers integritet eller omdømme.
 
Varsling
Vi ønsker å ha en åpen bedriftskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. Multicomgruppen har inntatt varslingsregler som omhandler hvem du kan varsle til, hvordan du kan varsle og hvordan varsling skal følges opp. Opplever eller observerer du kritikk-verdige forhold, bør du si ifra i tråd med disse reglene. Med «kritikkverdige forhold» menes brudd på lovverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne retningslinjer.
 
Overtredelse
Overtredelse av våre etiske retningslinjer vil kunne medføre disiplinære reaksjoner, enten i form av advarsel, oppsigelse eller avskjed.
 
Miljø
Hoveddelen av vår aktivitet er knyttet til varehandel. Vårt fokus knyttet til klima og miljø er derfor knyttet opp mot innkjøp av varer der vi vurderer nye leverandører opp mot generelle miljø- og klimakrav, og ikke minst kvalitet på produktene vi kjøper. Vi jobber for at varene våre skal ha høy kvalitet og lang levetid.

Sporbarhet
Multicom ønsker å sikre en ansvarlig leverandørkjede. Vi organiserer våre anskaffelsesprosesser slik at vi kan oppnå størst mulig verdi og gode vilkår, og unngå negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i våre leverandørkjeder. Vår ambisjon er å kjøpe fra leverandører som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Likestilling
Multicom har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Multicom har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Multicom har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Arbeidstidsordninger i Multicom følger av de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn.
 

Krav til leverandørene våre
Vi stiller strenge krav til leverandører som leverer varer til Multicomgruppen. Hoveddelen av vår aktivitet er knyttet til varehandel. Vårt fokus knyttet til klima og miljø er derfor knyttet opp mot innkjøp av varer der vi vurderer nye leverandører opp mot generelle miljø- og klimakrav, og ikke minst kvalitet på produktene vi kjøper. Vi jobber for at varene våre skal ha høy kvalitet og lang levetid. Dette skal sikre at varene og produksjonen er i henhold til både nasjonale og internasjonale krav og regelverk.
 • Arbeidsforholdene ved fabrikkene er ivaretatt
 • Varens innhold av kjemikalier følger myndighetenes retningslinjer og krav
 • Riktig varemerking
 • Miljøvennlig og gjenvinnbar emballasje
 • Redusere negativ påvirkning på miljø og klima, minimal belastning på biologisk mangfold- og forurensning og avfallsmengder.
CE merket – I varekategorier som krever det, tar Multicomgruppen kun inn varer som er CE- merket og har alle papirer i orden.

Resirkulering – Multicomgruppen er medlem av Norsirk som samler inn, miljøsanere og gjenvinne elektrisk og elektronisk avfall, batteri og emballasje. Vi gjenbruker også så mye emballasje som mulig. Derfor kan ofte pakken du får i posten være en eske som tidligere har fraktet varer til oss fra leverandør og inn til vårt lager.
 
 
Aktsomhetsvurderinger i Multicomgruppen

Multicomgruppen utfører aktsomhetsvurderinger i alle driftsselskapene og deres leverandørkjede. Selskapets arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i selskapets styre. Risikovurderingene er basert på informasjon knyttet til bransje, land, produksjonsprosesser og innsatsfaktorer. Ved funn eller usikkerhet rundt våre leverandører vil vi kontakte de det gjelder, og be om utdyping av de kritiske forholdene. Dersom vi gjør funn som er uakseptable for oss, og bryter med vår policy, vil vi gå i dialog med selskapet for en forbedring av forholdene. Dersom det ved en senere anledning ikke kan dokumenteres at det er rettet opp i de kritikkverdige forholdene, vil samarbeidet med selskapet bli avsluttet. Vi arbeider også med å bli en ISO-sertifisert bedrift, med sertifisering 9001 og 14001. ISO 9001 handler om å møte krav til kvalitet og kundetilfredshet, og ISO 14001 legger vekt på at virksomheten skal redusere belastningen på miljøet.
 
Multitrend AS
Den generelle vurderingen er at Multitrend AS representerer liten risiko for at vi gjennom vår drift bidrar til brudd på menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold eller andre negative forhold i vår verdikjede. Størst risiko anser vi å være hos underleverandører av tekstiler og elektromateriell, hvor produksjonsprosess og opprinnelse av råvarer ikke er opplyst om. Leverandører som vi vurderer med størst risiko vil vi kontakte for å få en forpliktelseserklæring fra, med at de har anstendig arbeidsforhold og nulltoleranse for barnearbeid eller tvangsarbeid i deres leverandørkjede.   

Eldirekte.no AS
Den generelle vurderingen er at Eldirkte.no AS representerer liten risiko for at vi gjennom vår drift bidrar til brudd på menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold eller andre negative forhold i vår verdikjede. Størst risiko anser vi å være hos underleverandører av elektromateriell, hvor produksjonsprosess og opprinnelse av råvarer ikke er opplyst om. Leverandørene som vi vurderer med størst risiko vil vi kontakte for å få en forpliktelseserklæring fra, med at de har anstendig arbeidsforhold og nulltoleranse for barnearbeid eller tvangsarbeid i deres leverandørkjede.  

Nettdyret.no AS
Den generelle vurderingen er at Nettdyret.no AS representerer liten risiko for at vi gjennom vår drift bidrar til brudd på menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold eller andre negative forhold i vår verdikjede. Størst risiko anser vi å være hos underleverandører av elektromateriell og tekstiler, hvor produksjonsprosess og opprinnelse av råvarer ikke er opplyst om. Leverandørene som vi vurderer med størst risiko vil vi kontakte for å få en forpliktelseserklæring fra, med at de har anstendig arbeidsforhold og nulltoleranse for barnearbeid eller tvangsarbeid i deres leverandørkjede.  
 
Morene AS
Den generelle vurderingen er at Morene AS representerer liten risiko for at vi gjennom vår drift bidrar til brudd på menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold eller andre negative forhold i vår verdikjede. Her har vi få leverandører, og disse vil vi kontakte for å få en forpliktelseserklæring fra, med at de har anstendig arbeidsforhold og nulltoleranse for barnearbeid eller tvangsarbeid i deres leverandørkjede.